TOOTRiS Education Center

PROGRAMA SA PAGSASANAY NG ADMINSTRATIBONG SERTIPIKASYON SA MGA NAGBIBIGAY NG SERBISYO

California

 • Abril 20, 2020
 • PIN 20-10-CCLD
 • PARA SA: PROGRAMA SA PAGSASANAY NG ADMINSTRATIBONG SERTIPIKASYON SA MGA NAGBIBIGAY NG SERBISYO SERTIPIKADONG ADMINSTRADOR PARA SA PANGANGALAGA SA MGA ADULTO AT NAKATATANDA TAGAHAWAK NG LISENSIYA SA PROGRAMANG PANGANGALAGA SA MGA ADULTO AT NAKATATANDA TAGAHAWAK NG MGA LISENSIYA SA PASILIDAD SA PANGANGALAGA SA BATA TAGAHAWAK NG MGA LISESNIYA SA MGA BATANG RESIDENSIYAL MGA TAGAHAWAK NG LISENSIYANG ORGANISASYON SA PANGANGALAGA SA TAHANAN AT KATULONG SA PANGANGALAGA SA TAHANAN
 • Orihinal na linagdaan ni Pamela Dickfoss
 • MULA SA: PAMELA DICKFOSS, Deputadong Direktor, Dibisyon ng Paglisensiya sa Pangangalaga sa KomunidadPAKSA: ANG PAGPAPAUBAYA SA MGA MULTA, MULTA SA LISENSIYA, AT MULTA SA REHISTRASYON NG KATULONG SA PROGRAMANG SERTIPIKASYON NG ADMINISTRADOR BILANG RESULTA NG SAKIT NA CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)Noong Marso 4, 2020, idineklara ng Gobernador ang emerhensiya sa estado ng dahil sa Sakit na Novel Coronavirus 2019 (COVID-19). Bilang resulta nitong emerhensiya sa kalusugan, maraming mga tagahawak ng lisensiya ng California Department of Social Services (CDSS), mga aplikante sa paglisensiya, rehistradong katulong sa pangangalaga sa tahanan, sertipikadong mga administrador, at mga programang pagsasanay sa sertpikasyon ng administrador na nagbibigay ng serbisyo ay nakararanas ng pinansiyal na paghihirap.

  Ang Community Care Licensing Division (CCLD) ay itinalaga ng Kodigo ng Gobyerno seksyon 11009.5 upang bawasan o ipaubaya ang multa sa paglisensiya, kasama nguni hindi limitado sa multa sa sertipikasyon at rehistrasyon, para sa mga indibidwal o mga negosyo na natanggal o nakararanas ng paghihirap sa ekonomiya bilang resulta ng iprinoklamang o ipinahayag na emerhensiya.

  Alinsunod sa Kodigo ng Gobyerno seksyon 11009.5, ang “natanggal” at nangangahulugan na isang kondisyon kung saan ang isang tao o negosyo ay hindi makabalik sa address ng talaan kaugnay sa paglisensiya bago nakaranas ng paghihirap sa ekonomiya. Ang “paghihirap sa Ekonomiya” ay nangangahulugang hindi makabayad sa pangkabuhayan o gastusin sa negosyo. Sa ilalim ng probisyon ng batas na ito, ang mga tagahawak ng lisesniya o mga indibidwal na naghahanap na mabawasan o ipaubaya ang multa ay maaaring magsumite ng kaslulatang kahilingan sa loob ng isang taon ng iprinoklaman o ipinahayag na emerhensiya sa ahensiya ng paglisensiya.

  Alinsunod sa nakatataas na awtoridad, ang CCLD ay tumatanggap ng pagpapaubaya sa multa na kahilingan mula sa mga tagahawak ng lisensiya at mga indibidwal. Para sa pagpaparenew, ang CCLD ay tumatanggap lamang ng pagpapaubaya sa multa sa paglisensiya, sertipikasyon o magtatapos na rehistrasyon bago Hunyo 30, 2020. Kung nais mong humiling ng pagpapaubaya sa multa, pakisumite ang kasulatang kahilingan na kasama ang lahat ng sumusunod na impormasyon sa nalalapat na opisina ng CCLD o sa inbox ng email ng Programang Sertipikasyon sa Administrador na nakasulat sa dulo nitong PIN:

  a. Pangalan ng aplikante, tagahawak ng lisensiya, sertipikadong administrador, katulong sa pangangalaga sa tahanan, o awtorisadong kinatawan para sa pagsasanay sa sertipikasyon ng administrador na nagbibigay ng serbisyo, bilang nalalapat;
  b. Pangalan ng humihiling at impormasyon ng kontak;
  c. Pasilidad o numero ng Organisasyn ng pangangalaga sa Tahanan, numero ng nagbibigay ng serbisyo sa programang pagsasanay, numero ng sertipikasyon ng administrador, o numero ng rehistrasyon ng katulong sa pangangalaga sa tahanan;
  d. Aling multa ang iyong hinihiling na maipaubaya at ang petsa ng pagtatapos para sa multa, kung meron;
  e. Pahayag na nagpapaliwanag sa paghihirap sa ekonomiya bilang resulta sa emerhensiya sa COVID-19, kasama ang tiyak na katotohana tulad ng walang – kabayaran sa renta ng mga residente o multa ng mga kliyente, kakaibang mga gastusing medikal, tinaas na gastusin sa mga tauhan, o ibang hindi inaasahang mga gastusin bilang direktang resulta ng COVID-19, at paano ito nagdulot ng paghihirap sa ekonomiya;
  f. Isang pahayag na tumtukoy sa mga pagsisikap na isinasagawa upang malutas ang paghihirap sa ekonomiya, hal. insurance claims, mga aplikasyon sa Asosasyon ng Maliliit na Negosyo, atbp.;
  g. Dokumentasyon na sumusuporta sa pahayag ng paghiirap sa ekonomiya;
  h. Isang pahayag bilang sumusunod: “aking pinapatunayan sa ilalaim ng kaparusahan ng perhurya sa ilalim ng batas ng Estado ng California na ang sumsunod ay totoo at tama;” at
  i. Petsa at lagda.

  Pag-aaralan ng CCLD ang iyong kahilingan at pagpapasiyahan kung ang iyong kahilingan ay magpapahayag ng sapat na katotohanan o ebidensiya na nagpapakita ng pagtanggal o paghihirap sa ekonomiya dulot ng emerhensiya ng COVID-19. Ang kahilingan sa pagpapaubaya na hindi kumpleto ay hindi maisasama at ibabalik ang mga ito sa humihiling. Kung tinaggihan ang kahilingan sa pagpapaubaya, aabisuhan ang humihiling sa isang kasulatan sa mga rason na tinaggihan ito. Kung ang kahilingan sa pagpapaubaya ay ipinagkaloob, aabisuhan ng CCLD ang humihiling, at ang pagpapaubaya ay mailalagay sa website ng CDSS.

  Ang pinansiyal na impormasyon na ilinagay ng humihiling ay itinuturing na kumpidensiyal ng CCLD sa haba na kinkailangan ng batas. Tandaan: Ang proseso sa pagpapaubaya sa PIN na ito ay NANGINGIBABAW sa Administrator Certification Section (ACS) na nagpapaubaya sa napabayaang mga multa sa PIN-20-04-CRP at PIN 20-09-CCLD. Para sa mga multang napabayaan sa pagrenew ng mga aplikasyon na magtatapos sa pagitan ng Marso 2020 at Hunyo 2020, ang kahilingan sa multa sa pagpapaubaya ay maaaring isumite gamit ang proseso sa PIN na ito. Ang PIN na ito ay hindi nakakaapekto sa multa ng pagpapaubaya sa buong estado para sa multa sa aplikasyon sa Trustline na inilarawan sa PIN 20-04-CCP.

  Pakisumite ang iyong kahilingan sa pagpapaubaya sa multa sa nalalapat na opisina ng CCLD na nakalista sa ibaba. Maaari kang makipag-ugnay sa nalalapat na opisina kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa PIN na ito:

  • Seksyon ng Sertipikasyon ng Administrador (email lamang)
  o Mga Administrador: ACSAdminCertInfo@dss.ca.gov
  o Mga nagbibigay ng serbisyo: ACSVendorInfo@dss.ca.gov (Tandaan: Ang mga nagbibigay ng serbisyo ay kailangan magsumite ng hiwalay na kahilingan sa pagpapaubaya sa multa para sa bawat programa ng nagbibigay ng serbsiyo at uri ng pasilidad.)
  • Mga Opisina ng Pangangalaga sa mga Adulto at Nakatatanda sa Rehiyon
  • Mga Opisina ng Pangangalaga sa Bata sa Rehiyon
  • Mga Opisina ng Batang nasa Residensiyal sa Rehiyon
  • Bureau ng mga Serbisyo sa Pangangalaga sa tahanan

  Karagdagang mga Pinagkukunan

  Ang pagsuporta sa pinansiyal na kalusugan at patuloy na pagbuhay ng tagapagkaloob sa komunidad ng CDSS ay nasa kritikal na pag-alala para sa CCLD. Ang mga sumusunod na pinagkukunan ay makakatulong sa mga tagahawak ng lisensiya na nakararanas ng epekto sa ekonomiya dahil sa COVID- 19:

  • Tulong ng California sa Coronavirus (COVID-19) ay nagbibigay ng impormasyon sa :
  o Tulong pinansiyal kaugnay sa mga mortgage at ibang mga tulong mula sa pinansiyal na institusyon (Kumuha ng Tulong Pinansiyal)
  o Tulong sa buwis para sa maliliit na negosyo, pautang sa maliliit na negosyo, atbp. (Mga Negosyo at Nagmamay-ari).
  • Para sa pag-upa ng tagahawak ng lisensiya o pagpapaupa ng gusali kung saan matatagpuan ang kanilang pasilidad o oganisasyon, karagdagang tulong at proteksyon ay maaaring magamit alinsunod sa Kautusang Ehekutibo ng Gobernador N-28-20.
  • Ang pederal na gobyerno at California ay nagtalaga ng mga program na nagbibigay ng tulong sa pagppautang sa mga maliliit na negosyo na maaaring makabenepisyo ang mga tagahawak ng liseniya sa panahon ng emerhensiya ng COVID-19. Ang mga impormasyon at pinagkukunan ay maaaring makita sa:
  o Tulong Pederal sa pamamagitan ng CARES Act na pinalawak ng Small Business Administration (SBA) 7(a) na programang pagpapautang na kilala bilang “Paycheck Protection Program” (PPP);
  o Ang SBA’s Economic Injury Disaster Loan Program para sa COVID-19 (EIDLP) SBA Tulong sa Pagpapautang sa Kapighatian ; at
  o Kaunlaran ng Ekonomiya at Negosyo ng Opisina ng California Tulong Pinansiyal at Teknikal para sa Maliliit na Negosyo (COVID-19).

  Kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa PIN na ito, makipag-ugnay sa iyong lokal na Opsina ng Rehiyon o ibang itinalagang kontak ng CCLD na tinukoy sa PIN na ito.

Original pdf: URL