TOOTRiS Education Center

DSS Lahat ng pasilidad na tagahawk ng lisensiya at tagapagkaloob ng ccld lahat ng mga sertipikadong administrador lahat ng mga nagbibigay ng serbisyo sa programang pagsasanay sa sertipikasyon sa administrador

California

  • DATE: Abril 21, 2020
  • PIN: 20-11-CCLD
  • PARA SA : LAHAT NG PASILIDAD NA TAGAHAWK NG LISENSIYA AT TAGAPAGKALOOB NG CCLD LAHAT NG MGA SERTIPIKADONG ADMINISTRADOR LAHAT NG MGA NAGBIBIGAY NG SERBISYO SA PROGRAMANG PAGSASANAY SA SERTIPIKASYON SA ADMINISTRADOR
  • MULA SA : PAMELA DICKFOSS, Deputadong Direktor, Dibisyon ng Paglisensiya ng Pangangalaga sa Komunidad
    PAKSA: DIBISYON NG ONLINE NA PINAGKUKUNAN NG PAGLISENSIYA SA PANGANGALAGA SA KOMUNIDAD SA SAKIT NA CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)

Buod ng Abiso ng Impormasyon ng Tagapagkaloob o Provider Information Notice (PIN)

Ang PIN 20-11-CCLD ay nagpapahayag ng dedikadong pahina ng COVID-19 sa website ng Dibisyon ng Paglisensiya ng Pangangalaga sa Komunidad kung saan ang lahat ng mga tagahawak ng lisensiya, sertipikado at naaprubahang mga tahanan, tagapagkaloob, at publiko ay maaaing makita sa online na pinagkukunan kaugnay sa COVID-19.

Ang Serbisyong Panlipunan ng Departamento ng California, ang Community Care Licensing Division (CCLD) ay nagtatag ng dedikadong pahina sa website na “Manatiling may Kaalaman sa Sakit na Coronavirus (COVID-19)” upang magbigay ng pinagkukunan na interes sa mga pasilidad na lisensiyado- ng- CCLD sa sakit na Coronavirus 2019 (COVID-19).

Tampok ng pahinang ito ang tatlong isang-klik na pindutan na nagpapakita ng mga seksyon na may karagdagang impormasyon tungkol sa sumusunod:

Ang Provider Information Notices (PINs)
• Karagdagang mga Pinagkukunan
• Mainit na Paksa

Maikling buod ng bawat seksyon sa ibaba.
Ang mga Abiso sa Impomasyon ng Tagapagkaloob
Ang Provider Information Notices (PINs) na seksyon ay nagpapabahay sa parehong buong-CCLD na PINS na nalalapat sa lahat ng pasilidad at mga uri ng programa at PINs na nalalapat sa tiyak na pasilidad at uri ng programa. Ang mga PINs ay nahahati sa mga sumusunod:
• Ang Community Care Licensing Division (CCLD) (nalalapat sa lahat ng uri ng pasilidad)
• Ang Programang Adult and Senior Care (ASC)
• Ang Child Care Program (CCP)
• Ang Children’s Residential Program (CRP)
Tandaan: Lahat ng mga PINs ay makikita sa Ingles. Ag ilang mga PINs ay nasalin sa ibang mga lengguahe.

Karagdagang mga Pinagkukunan
Ang mga Karagdagang mga Pinagkukunan na seksyon ay nagbibigay ng isang-tigil na lugar para sa ibang pinagkukunan ng COVID-19, na dagdag sa nailabas na PINs ng CCLD. Halimbawa ng mga pinagkukunan ay makikita sa seksyong na ito kasama ang:
• Coronavirus (COVID-19) sa California, na nagbibigay ng impormasyon sa COVID-19 na kautusan na manatili sa tahanan, impormasyon sa pagsusuri at pagpapagamot, pinagkukunang pinansiyal, at iba’t-ibang impormasyon, na maaring makita sa iba’t- ibang mga lengguahe.
• Gabay at link sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), World Health Organization (WHO), at California Department of Public Health (CDPH).
• Listahan ng mga kontak para sa Lokal na Departamento ng Pampublikong Kalusugan at ang Medical Health Operational Area Coordinator (MHOAC)
• COVID-19 Guidance for K-12 Schools
• Mga pinagkukunan ng Adult and Senior Care (ASC) na mga Tagahawak ng Lisensiya sa Pasilidad, kasama ang amilyaramyento-kaugnay -sa COVID-19 at mga gabay sa pinagkukunan, FAQs, pinakamabuting gawain para sa pangangalaga ng mga indibidwal na may dimensiya sa panahon ng COVID-19, at iba pa.

Maninit na mga Paksa
Ang Mainit na mga mga Paksa na seksyon na nagbibigay ng kabuuang ibang mainit na paksa kaugnay- sa-COVID-19, tulad ng pansamantalang manggagagwa para sa mga lugar na sumisilbi sa mga bata.
Pakisubaybayan ang pahina ng CCLD COVID-19 sa patuloy at regular na mahalagang up mga update. Maaaring makatulong sa bookmark o “paborito” ang pahina para sa madaling pag-access.

Kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa PIN na ito, makipag-ugnay sa iyong lokal na Opisina ng Rehiyon o ibang itinalagang kontak sa programa ng CCLD:
• Mga Opisina ng Pangangalaga sa Adulto at Nakatatanda sa Rehiyon
• Mga Opisina ng Pangangalaga sa Bata sa Rehiyon
• Mga Opisina ng Residensiyal ng mga Bata sa Rehiyon
• Bureau ng mga Serbisyo ng Pangangalaga sa Tahanan
ACSAdminCertInfo@dss.ca.gov
ACSVendorInfo@dss.ca.gov

orihinal pdf: URL